החפשמ תונומת םובלא

ףונ םגא
ןטקה רחשו
1.4.03

ריפוא
ישראק
הנש ןב

ילרוא
הניחב
יונו ןרומ
28.10.02

ילרוא
ןרומו ןח
לעי הנותחב
23.7.02

ילרוא
ןרומו לעי
ןרומ הניחב
28.10.02

הנליא
ישראק
םירופב
19.3.03

הבוגו יתא
לעי הנותחב
23.7.02

הוצמ רב
רחש
18.4.02

םירבג
לעי הנותח
23.7.02

הרשו לאוג
1.1.01

ינמחו הילוג
ןרומ הנותחב
29.10.02

הנומת ןיא

תומחה
לעי הנותח
2002

תומחה
הזילו הסורמ
לעי הנותחב
23.7.02

םימחה
לעי הנותח
2002

םיריעצה
ןרומ הנותחב
29.10.02

םימואתה
ויחאו יונ
ןרומ הנותחב
29.10.02

רחשו םייח
לעי הנותח
2002

קילומשו הנח
ןרומ הנותח
2003

הנותח
לעי
2002

לעי הנותח
םולשו
23.7.02

יזילו הדוהי
ןרומ הנותח
2003

הנומת ןיא

הגלוא ידלי
10.02.02

ילרוא לעי
הוצמ-רב
רחש
18.4.02

ילרואו לעי
ישראק
2.2002

אתבסו לעי
הנותחב הזיל
23.7.02

םולשו לעי
הונתחב
23.7.02

העמ'גה לכ
ןרומ הנותחב
29.10.02

ידלי לכ
הנוכשה
הגלואב
4.2003

יונו ןרומ
הנותחב
2003

הנותח םישנ
לעי 2002

םכח אבס
ינקורמה
םירופ
19.3.03

היריח אתבס
רחשו
םיקקלמ
הדילג
10.02

הזיל אתבס
החבטמב
ראופמה
2.2003

ךורבו תניע
ןרומ הנותחב
29.10.02

יטומו הנינפ
לעי הנותחב
23.7.02

הבוטו ימר
ןרומ הנותחב
2003

ןקז הלוש
םירופב
19.3.03

רדאו רחש
ףישובב
20.09.02

רדאו רחש
ןרומ הנותח
2003

רחש
רדאו זריל
ןרומ הנותחב
29.10.02

ישראק רחש
הוצמה רבב
18.4.02

ישראק רחש
לייחה
םירופב
19.3.03

לעיו םולש
הנותחב
23.7.02

םולש
םכח אבסו
הנותחב
23.7.02

הרש
ביבט זעבו
ןרומ הנותחב
29.10.02

לאוגו הרש
םירוהה
לעי הנותח
2002

לאוגו הרש
דנליאת
02.02.01

לאוגו הרש
לעי הנותחב
23.7.02

הרש
יברג בקעיו
10.02

ירימו הרש
ןרומ הנותחב
2003

הרש
הבוטו ירימ
ןרומ הנותח
2003

ישראק הרש
לויטב
דנליאתל
02.02.01